Algemene voorwaarden en Privacyverklaring

Laatst aangepast op 12/03/2024

Algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke reservatie en elke overeenkomst en elke levering van diensten tussen SQUADT bv en de patiënt/klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. 

SQUADT bv heeft zijn maatschappelijke zetel te Waregem 13, 8790 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0768.666.206.
 

1. Reservatie & annulatie afspraak

Reservaties voor een afspraak kunnen aan het onthaal (Waregem en Gent), per telefoon (056/444.641), per mail (info@squadt.be) of online via ons boekingssysteem https://squadt.be/nl/1/booking Bij het annuleren van afspraken minder dan 24u vóór de afspraak zelf behoudt SQUADT zich het recht deze afspraak aan te rekenen.
 

2. Conventionering

Al onze kinesitherapeuten zijn niet-geconventioneerd. Actuele informatie over tarieven en terugbetaling kan je steeds navragen aan het onthaal, per telefoon of per mail. Voor tussenkomst van verzekering en uw mutualiteit verwijzen we steeds door naar de instantie waarbij de patiënt/klant is aangesloten.
 

3. Betaling

Bij gebreke aan betaling binnen de aangegeven vervaldatum heeft de patiënt/klant recht op één gratis aanmaning. Indien het e-mailadres van de patiënt/klant gekend is, zal deze aanmaning per mail worden opgestuurd. Bij gebreke aan betaling binnen de gestelde termijn in deze eerste aanmaning zullen volgende kosten verschuldigd zijn: 
  1. Intresten op de openstaande som aan de intrestvoet zoals die bepaald wordt voor betalingsachterstand bij handelstransacties (artikel 5 wet 02/08/2002) vanaf de datum van de eerste aanmaning;
  2. Een schadebeding gelijk aan 20,00 EUR als het verschuldigd saldo lager is dan 150,00 EUR; een schadebeding gelijk aan 30 EUR vermeerderd met 10% van het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 EUR als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 EUR is; een schadebeding gelijk aan 65 EUR vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag boven 500,01 EUR als het verschuldigd saldo hoger is dan 500,00 EUR, met een maximum van 2.000 EUR.
 

4. Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie op https://squadt.be/nl/1/privacy


 

Privacyverklaring

 

1. Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens

SQUADT hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We verwerken daarom uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. SQUADT houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt of klant heeft (waaronder AVG en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door SQUADT, Windhoek 13, 8790 Waregem, ondernemingsnummer 08987.002.550 en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel voor zolang dit nodig is. 
 
In deze verklaring wordt uitgelegd uit hoe uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt worden. SQUADT  verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als patiënt of klant door ons behandeld en/of begeleid wordt of op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten, alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.  Tot slot kan het zijn dat gegevens over u verwerkt worden omdat dit van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen. 
 

2. Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd hieromtrent en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht). 
Het gaat over de gegevens die ons door u meegedeeld worden en die wij nodig hebben voor uw behandeling en verzorging als patiënt of begeleiding als klant, waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal zijn deze gegevens rechtstreeks door uzelf doorgegeven, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten.
 
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.
 
Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. 
 
Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw behandeling. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.  In bepaalde gevallen hebben ook medewerkers toegang tot bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het vastleggen van afspraken. Doel van deze verwerking is het vlotter laten lopen van de praktijkwerking en de kinesitherapeut voldoende tijd te geven om aan de patiënten te besteden. Deze medewerkers zijn ook verplicht tot geheimhouding, en hebben niet meer toegang tot uw gegevens dan strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van hun takenpakket. Andere zorgverleners van SQUADT zijn eveneens gebonden aan het beroepsgeheim en hebben ook enkel toegang tot die gegevens die nodig zijn om hun deel van de zorg op zich te nemen. 
 

3. Bewaartermijn

Uw kinesitherapeutisch dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden na de laatste behandeling en/of het afsluiten van het dossier. Overige informatie die niet tot uw medisch dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. 
 

4. Grondslagen voor de verwerking van gegevens

In beginsel worden uw gegevens verzameld op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het kinesitherapeutisch contract dat wij daartoe met u sluiten. Dit geldt ook voor onze klanten die een beroep wensen te doen op onze physical coaches. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.
 
De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.
 
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als zorgverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij wordt er steeds voor gezorgd dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.
 

5. Delen van gegevens

De gegevens die van u verwerkt worden, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener. 
Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens. 
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. 

Voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerkingen gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.
 

6. Uw rechten als patiënt of klant

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw huisarts. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw arts of zorgverlener terecht. 

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw arts of zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
 

7. Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat een dubbele beveiliging van de software die gebruikt wordt om uw persoonsgegevens te bewaren, zijnde een paswoord en een bij elke nieuwe login veranderende code per gebruiker van de software.

 

8. Wijzigingen

SQUADT behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.
  Download deze tekst

"SQUADT is 'on top of physical health'! Wij zijn een team van sportkinesitherapeuten en physical coaches die jou van die vervelende blessure kunnen afhelpen. We coachen je daarnaast ook om op een hoger niveau te geraken en jouw doelen te bereiken! Wij zijn gespecialiseerd in het revalideren van sportblessures en orthopedische problemen. Met andere woorden: het revalideren van spierscheuren, revalidatie na knie/heup/enkel/rug/nek/schouder/... - operaties, voorste/achterste kruisband-scheuren in de knie, enkeldistorsies, schouderluxaties, maar ook met rug- en nekpijn kan je bij ons terecht."